MUP HNK: Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

MUP HNK: Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko – neretvanske županije
(„Narodne novine HNŽ“ broj 9/07, 9/12, 7/19, 5/22 i 12/22), članka 14. Pravilnika o sadržaju,
načinu i rasporedu testiranja kandidata i sustavu bodovanja testova u procesu odabira policijskih
službenika broj:02-01-04-258/16 od 18.02.2016. godine i broj: 02-01-04-667/17 od
29.05.2017.godine i Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor broj: 02-02-30-94/23 od
09.01.2023. godine, Povjerenstvo za izbor kandidata u procesu odabira policijskih službenika u
Upravi policije MUP HNŽ/K ,
r a s p i s u j e
J A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, Ministarstva
unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona
1. u činu „policajac“ u Upravi policije kao prva razina pristupa za kandidate sa najmanje IV
stupnjem stručne spreme – broj izvršitelja – 130 (sto trideset)
2. u činu „mlađi inspektor“ u Upravi policije kao druga razina pristupa za kandidate sa
najmanje VI stupnjem stručne spreme ili najmanje završenim prvim ciklusom visokog
obrazovanja – broj izvršitelja – 20 (dvadeset)
I. UVJETI ZA PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI OGLAS:
Opći uvjeti za kandidate:
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane člankom 46. Zakona o policijskim
službenicima Hercegovačko-neretvanske županije:
a) državljanstvo Bosne i Hercegovine,
b) životna dob izmeĎu 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za početni čin
mlaĎi inspektor,
c) najmanje IV stupanj stručne spreme za čin policajac, a najmanje VI stupanj stručne spreme
ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja za čin mlaĎeg inspektora,
d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za
rad,
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao
rezultat disciplinske sankcije,
M O S T A R
f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak ili/i da nije postala pravomoćna kazna
zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno
kaznenim zakonodavstvom,
g) da nije optužen od MeĎunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio
pojaviti pred Tribunalom.
Posebni uvjeti za kandidate:
– položen vozački ispit „B“ kategorije
II. POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz „Prijavni obrazac“ kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci,
2. Izvod iz matične knjige roĎenih (sa rokom važenja „trajno“),
3. Dokaz o završenom najmanje IV stupnju stručne spreme za čin policajac, odnosno najmanje
VI stupanj stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja za čin mlaĎi
inspektor (nostrificirana diploma ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.godine),
4. Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa ili potvrda/uvjerenje poslodavca ili
državnog organa ili institucije da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne
službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
5. Uvjerenje o ne voĎenju kaznenog postupka izdato od strane mjerodavnog suda (ne starije od
tri mjeseca),
6. Izjava kandidata ovjerena kod mjerodavnog organa da nije optužen od MeĎunarodnog
kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom,
7. Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa, kandidati koji ostvaruju
pravo na temelju Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne
novine HNŽ“, broj: 6/18, 4/21 i 7/22), dužni su dostaviti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz navedenog
Zakona.
Napomena:
Opći uvjet iz točke f) odjeljka I. UVJETI ZA PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI OGLAS u dijelu koji
se odnosi na „i da nije postala pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela
protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenim zakonodavstvom“, Povjerenstvo za izbor će utvrditi
naknadno, po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su odabrani radi upućivanja na liječnički
pregled i sigurnosne provjere.
Liječničko uvjerenje, kao opći uvjet, odnosno potvrdu zdravstvene sposobnosti priložit će kandidati
koji su predloženi za prijem i isti snose troškove liječničkog pregleda.
Kandidat koji se prijavio na Javni oglas, a koji ne ispunjava sve opće i posebne uvjete odnosno koji
nije podnio pismenu prijavu na propisanom obrascu ili prijava ne sadrži tražene podatke ili uz
prijavu nije priložio dokumentaciju utvrĎenu Javnim oglasom ili nije predao prijavu i
dokumentaciju u propisanom roku, Povjerenstvo prijavu tog kandidata ne prihvaća i istog uvrštava
na Listu kandidata koji nisu ispunili uvjete za pristupanje testiranju, a koja će biti objavljena na web
stranici MUP-a HNŽ/K: www.muphnk.ba, te na oglasnim pločama MUP-a u sjedištu i Policijskih
uprava Mostar, Konjic i Čapljina, sa naznakom razloga za isključenje.
Prilikom odabira kandidata, rukovoditelj Uprave policije će se rukovoditi odredbama članka 4.
Zakona o policijskim službenicima HNŽ, kojim je propisano da: “Struktura policijskih službenika u
policijskom organu odražava nacionalni sastav stanovništva na teritoriji koji obuhvaća Županija
prema popisu iz 1991. godine¨.
III. PRAVILA POSTUPKA ODABIRA KANDIDATA
U cilju zaštite osobnih podataka kandidata, a primjenom odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka
BiH, svim kandidatima će se prilikom prijave na Javni oglas, dodijeliti identifikacijski broj – šifra,
koja će se koristiti u postupku odabira, umjesto osobnog imena i prezimena, i ista će biti na potvrdi
o prijemu podneska – prijave. Svaki kandidat je dužan čuvati tajnost identifikacijskog broja – šifre.
Kandidati koji prijavu na Javni oglas dostave putem preporučene pošte, dodijeljeni identifikacijski
broj – šifra, bit će priopćena putem kontakt telefona ili e-maila iz Prijavnog obrasca, dok će im na
prvom testiranju biti uručena potvrda o prijemu prijave – podneska sa dodijeljenim identifikacijskim
brojem – šifrom.
Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Javnog oglasa i koji su dostavili svu traženu
dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju po sljedećem redosljedu:
a) test općeg znanja, uključujući pisani rad,
b) test tjelesne sposobnosti,
c) liječnički pregled,
d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor,
e) drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim (intervju).
Testiranje se obavlja najkasnije 30 dana poslije isteka roka za prijavljivanje.
Kandidat koji ne proĎe na jednom od navedenih testova, isključuje se iz daljnjeg procesa odabira,
što se objavljuje na web stranici MUP-a HNŽ/K: www.muphnk.ba, te na oglasnim pločama MUPa u sjedištu i Policijskih uprava Mostar, Konjic i Čapljina, sa naznakom razloga za isključenje.
Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz slijedećih oblasti:
– Ustav (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegovačko – neretvanske
županije),
– Zakon o unutarnjim poslovima Hercegovačko-neretvanske županije,
– Zakon o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije,
– Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine,
– Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i
– Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine.
Navedeni propisi za ispit općeg znanja dostupni su na web stranici MUP-a HNŽ/K:
www.muphnk.ba.
Povjerenstvo će prilikom pripreme testova voditi računa da pitanja za test općeg znanja prilagodi
razini pristupa u čin „policajac“ odnosno „mlaĎi inspektor“ .
Pisani rad na zadanu temu sastojat će se od teme iz oblasti kulture, društveno – političkog života ili
rada policije u zajednici a vrednuje se po slijedećim kriterijima:
a) izražavanje,
b) urednost,
c) odgovor na zadanu temu.
Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o sadržaju, načinu i
rasporedu testiranja kandidata i sustavu bodovanja testova u procesu odabira policijskih službenika
broj: 02-01-04-258/16 od 18.02.2016. godine i 02-01-04-667/17 od 29.05.2017. godine i Poslovnika
o radu Povjerenstva za izbog kandidata u Upravi policije.
Ostale važne napomene za kandidate:
Zdravstvena sposobnost kandidata, kao sastavni dio testa, obavit će se sukladno Pravilniku o
mjerilima i načinu utvrĎivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se
prima u policiju i policijskog službenika, te o sastavu i načinu rada zdravstvenih povjerenstava u
ovlaštenim zdravstvenim ustanovama broj: 02-01-04-551/15 od 23.04.2015.godine.
Kandidat koji ne zadovolji provjere zdravstvene sposobnosti uključujući i morfološki status: visina
– minimalno 170 cm za muškarce i 160 cm za žene, te težina – minimalno 60 kg za muškarce i 50 kg
za žene, neće biti odabran za školovanje za pristup policijskom organu.
Nakon odobravanja liste kandidata predloženih za pohaĎanje temeljne obuke za kadete, kandidati će
biti podvrgnuti sigurnosnim provjerama sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH. U slučaju
da kandidat ne proĎe sigurnosne provjere, isti će biti isključen iz daljnjeg procesa odabira.
Odabrani kandidati za čin „policajca“ pohaĎaju osnovnu obuku kao kadeti u trajanju od osam
mjeseci, od toga pet mjeseci teorijske nastave i tri mjeseca praktične nastave u organu koji upućuje
kandidata na obuku. Odabrani kandidati za čin „mlaĎi inspektor“ pohaĎaju osnovnu obuku kao
kadeti u trajanju od šest mjeseci, od toga tri mjeseca teorijske nastave i tri mjeseca praktične
nastave u organu koji
upućuje kandidata na obuku. Kadet koji samovoljno napusti obuku ili je isključen sa obuke svojom
krivnjom, nadoknadit će policijskom organu troškove obuke. Probni rad policijskog službenika traje
12 (dvanaest) mjeseci.
Pravilnik o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sustavu bodovanja testova u procesu
odabira policijskih službenika i Pravilnik o mjerilima i načinu utvrĎivanja posebne psihičke i
tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika, te o
sastavu i načinu rada zdravstvenih povjerenstava u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama dostupni
su na web. stranici MUP-a HNK: www.muphnk.ba.
O vremenu i mjestu provjere testa općeg znanja, uključujući pisani rad, provjeru tjelesne
sposobnosti, liječničkog pregleda i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem web stranici
MUP-a HNŽ/K: www.muphnk.ba, te na oglasnim pločama MUP-a u sjedištu i Policijskih uprava
Mostar, Konjic i Čapljina, prema dodijeljenim identifikacijskim brojevima – šiframa za svakog
kandidata.
Kandidati su dužni postupati sukladno navedenim obavijestima Povjerenstva, jer u slučaju ne
postupanja po spomenutim obavijestima, smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na Javni
oglas.
Potrebni dokumenti iz Javnog oglasa, predaju se u originalu ili ovjerenoj preslici u zatvorenoj
koverti i ne podliježu vraćanju.
Kandidati su obavezni uz prijavu predati samo dokumentaciju koja se traži Javnim oglasom,
odnosno nije potrebno dostavljati dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje bilo kakvih
drugih uvjeta (tečajevi, doškolovanje i sl.).
Prijava na Javni oglas sa potrebnim dokumentima se podnosi na Prijavnom obrascu koji se može
preuzeti na web stranici MUP-a HNŽ/K: www.muphnk.ba, ili u sjedištu MUP-a HNŽ/K, Ulica
Brune Bušića bb, u Mostaru.
Kandidat je dužan da na Prijavnom obrascu (za prvu razinu pristupa u činu „policajac“ ili/i
drugu razinu pristupa u činu „mlađi inspektor“) upiše sve tražene podatke, te da potpiše i
suglasnost za korištenje osobnih podataka koja je sastavni dio Prijavnog obrasca.
Ogledni primjerak „IZJAVE“ iz točke 4. i 6. odjeljka II. POTREBNA DOKUMENTACIJA,
dostupne su u prilogu Javnog oglasa na web stranici MUP-a HNŽ/K: www.muphnk.ba.
Kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju obvezno u zatvorenoj koverti, neposredno
predajom na Pisarnici MUP-a HNŽ/K u sjedištu ili preporučenom poštom, na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona,
Ulica Brune Bušića bb, 88 000 Mostar,
uz obveznu naznaku
“Prijava za Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi
policije, Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona”
– Ne otvarati –
U slučaju da u dostavljenim podacima postoje odreĎene nejasnoće koje dovode Povjerenstvo za
izbor u dilemu oko ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uvjeta ovog oglasa,
Povjerenstvo za izbor, zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće objašnjenje
ili mišljenje od mjerodavnog organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaz.
Ispunjavanje uvjeta utvrĎenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave kandidata na Javni
oglas.
Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim
novinama.

POVJERENSTVO ZA IZBOR

error: Content is protected !!