Javni oglas o prodaji vozila putem licitacije prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

Javni oglas o prodaji vozila putem licitacije prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

Na temelju Odluke v.d. ravnatelja Doma zdravlja „Rama“ o prodaji vozila broj: 363/22 od

26.10.2022. godine,   o  b  j  a  v  l  j  u  j  e   s e

J A V N I    O G L A S

O PRODAJI VOZILA PUTEM LICITACIJE PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH

PONUDA

 

I

Predmet prodaje su vozila u vlasništvu Doma zdravlja „Rama“:

  1. Putničko vozilo, VW transporter T5, 4motion, 8+1 sjedišta, zapremina 2.0, snaga motora 132 kW, dizel, godina proizvodnje 2010., pređeno 205.000 km, registriran do 08.08.2023. godine. Na 200.000 km na vozilu urađen veliki servis, repariran mjenjač.

           Početna cijena vozila je 30.000,00 KM.

  1. Sanitetsko vozilo, VW transporter T4, zapremina 2.5, TDI, snaga motora 75 kW, dizel, godina proizvodnje 2003., pređeno 396.000 km, registriran do 05.07.2023.godine.

           Početna cijena vozila je 5.000,00 KM.

II

Prodaja motornih vozila iz točke I ovog Oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda onim ponuditeljima koji ponude najveću cijenu za vozila.

III

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz zatvorenu ponudu uplate depozit u vrijednosti od 200 (dvjesto) KM na blagajni Doma zdravlja „Rama”. Depozit se vraća nakon zaključenja licitacije svim ponuditeljima, osim ponuditelja koji je proglašen najpovoljnijim. Najpovoljnijem ponuditelju depozit se vraća nakon uplate ukupno ponuđenog iznosa.

IV

Ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ – Ponuda za prodaju vozila pod rednim brojem______ sa dokazom o izvršenoj uplati depozita zaprimljene poštom ili osobno u Pravnu službu primaju se do 11.11.2022. godine do 10:00 sati na adresu: Dom zdravlja „Rama“, Splitska bb, 88440 Prozor-Rama. Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavku, neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja održat će se 11.11.2022. godine u 12:00 sati u zgradi Doma zdravlja „Rama“, Splitska bb. Otvaranju ponuda, mogu nazočiti fizičke osobe sa jednim od identifikacijskih dokumenata osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za sudjelovanje u postupku licitacije.

V

Pismena ponuda sadrži sljedeće:

–    podaci za fizičku osobu: (ime i prezime, ime jednog roditelja, broj osobne karte ili putovnice, adresa i broj tel.),

–    podaci za pravnu osobu: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime i broj OI ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj tel.,

–   iznos ponude izražene u KM,

–   dokaz o uplati depozita – primjerak uplatnice,

–   ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj ako je

početna cijena veća ili jednaka početnoj cijeni iz točke I. ovog oglasa.

VI

Vozila iz točke I. ovog Oglasa mogu se pogledati na parkingu Doma zdravlja „Rama“, Splitska bb, kontakt osoba: Robert Nikolić broj tel. 063/ 361 649.

VII

Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, priopćavaju se pravila licitacije. Ako se na poziv odazove samo jedan ponuditelj i da ponudu za početnu vrijednost (cijenu) ili veći iznos, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije. Ako se pojave dva ili više ponuditelja sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem. Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijamnog štambilja službe protokola. Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuditelja koji su ponudili cijenu iznad početne cijene i konstatira da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuditelju.

VIII

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac je dužan pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana proglašenja pobjednika licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora na broj računa: 3382102200030486, u svrhu kupovina vozila, kod UniCredit bank, a što se dokazuje bankarskim izvodom. Kupac je dužan po izvršenoj uplati u roku od 5 dana preuzeti vozilo, što će se zapisnički konstatirati.

Prodaja vozila vrši se u viđenom stanju, te naknadne primjedbe neće biti uvažene.

Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

Ukoliko kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenjem ugovora u roku iz stavka 1. ovog članka, uplaćeni depozit mu se neće vratiti, a izvršit će se ponovno oglašavanje prodaje vozila.

IX

Javni oglas će biti objavljen na službenoj web stranici Doma zdravlja „Rama“ i sredstvima javnog informiranja.

v.d.ravnatelja

Dr. Mara 

error: Content is protected !!